แผนที่ / เส้นทางไป Keys Success
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
ความคืบหน้าการสอบปลัดอำเภอ
(Reader : 3538)
สรุปข้อสั่งการ
ในการประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ ห้องประชุม ๑ ปค. ชั้น ๒

๑.๗ เรื่องการขออัตรากำลังของข้าราชการฝ่ายปกครองเพิ่ม
๑.๗ เรื่องการขออัตรากำลังข้าราชการฝ่ายปกครองเพิ่มจากสำนักงาน ก.พ.ไม่ทราบจะได้ปีไหน จะต้องไปเจรจากับสำนักงาน ก.พ. เองหรือไม่ ขอให้ไปเตรียมการเรื่องนี้ไว้แต่ เนิ่น ๆ เพราะตอนนี้บางอำเภอมีปลัดอำเภอไม่กี่คน ดังนั้นเราจะต้องขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาบางประเภท ซึ่งปลัดอำเภอจะต้องมีการเข้าเวร ๒๔ ชั่วโมง มอบ กจ. ดำเนินการเจรจากับ ก.พ.โดยเร็ว
๓.๑ เรื่อง การขอกำหนดอัตรากำลังปลัดอำเภอเพื่อรองรับงานสอบสวนคดีอาญา
บางประเภท ๑๙ ฉบับ
การขอกำหนดอัตรากำลังปลัดอำเภอเพื่อรองรับงานสอบสวนคดีอาญาบางประเภท ผู้ที่จะเป็นผู้ชี้แจงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม คงจะไม่ใช่เรื่องการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท ๑๙ ฉบับ เรื่องเดียว มีเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของนายอำเภอโดยตรง และเป็นตัวชี้วัด กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ การเป็นพนักงานสอบสวนร่วมหรือเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในหน้าที่ของนายอำเภอ ทำให้เห็นความสำคัญและจำเป็น ว่าทำไมต้องมี รวมทั้งการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับเพิ่มมา และโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานสอบสวน ฝ่ายนิติการระดับอำเภอและจังหวัดด้วย
๓.๓ เรื่องการสร้างความก้าวหน้าให้กับข้าราชการฝ่ายปกครอง
ขณะนี้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอทบทวนรุ่นที่ ๑๕-๑๖ รุ่นนี้รอมานานถึง ๘ ปี คนที่เข้าโรงเรียนนายอำเภอบางคน ไม่มีโอกาสได้เป็นนายอำเภอ ทำอย่างไรจะสร้างความก้าวหน้าให้กับข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น ให้ปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองจะทำให้นายอำเภอมีโอกาสและเติบโตได้เร็วขึ้น ขอฝากไว้ด้วย
Posted by : แว๊บไปเจอ เลยเก็บมาฝากวัน/เวลา : 26/9/2554 9:29:13
แสดงว่าใกล้สอบแล้วซิน่ะพวกเรา
Posted by :สิงห์ผยอง
วัน/เวลา :28/9/2554 15:36:05
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ประเด็นที่เกี่ยวกับยาเสพติด
(เผื่อสนใจเลยเก็บมาฝาก)

1. ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง
ตอบ แบ่งเป็น 2 ส่วน
1) กรรมการโดยตำแหน่ง
- นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
- รมว.มหาดไทย เป็นกรรมการ
- รมว.สาธารณสุข กรรมการ
- อธิบดีกรมตำรวจ (ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)กรรมการ
- อธิบดีกรมศุลกากร กรรมการ
- อธิบดีกรมอัยการ กรรมการ
- เลขาธิการ ปปส.กรรมการและเลขานุการ
2) กรรมการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 6 คน

2. คณะกรรมการตามข้อ 1 มีวาระกี่ปี
ตอบ 2 ปี

3. สำนักงานปปส.มีผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาปกครองข้าราชการในสำนักงาน
ตอบ เลขาธิการปปส. (ระดับ 10)

4. นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่กล่าวไว้ว่าคล้ายคลึงกับคำสั่ง 66/23 คือคำสั่งใด
ตอบ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541 เรื่องนโยบายการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

5. นอกเหนือจากคณะกรรมการปปส.ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 คำสั่ง 141/2541 ได้กำหนดให้บุคคลใดเข้าร่วมเป็นกรรมการเพิ่มเติม
ตอบ 1) ปลัดกระทรวงกลาโหม 2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) ปลัดกระทรวงยุติธรรม 4)ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
5) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 6)ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
7) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้บัญชาการทหารบก 9) ผู้บัญชาการทหารเรือ
10)ผู้บัญชาทหารอากาศ 11) อธิบดีกรมการปกครอง
12) อธิบดีกรมการขนส่ง 13) อธิบดีกรมสรรพสามิต6. ยาเสพติด หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย (เป็นความหมายตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519)

7. ศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ มีผู้ใดเป็นประธาน
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

8. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด มีผู้ใดเป็นประธาน
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

9. จุดเด่นของการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามคำสั่ง 141/2541 คือ
ตอบ ราษฎร รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด คือการร่วมมือของทุกฝ่ายในการต่อต้านยาเสพติดไม่ว่าจะเป็น
1) ราษฎร์ เช่น องค์กรประชาชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา ชมรม สมาคม NGO
2) รัฐ เช่น นายอำเภอ ตำรวจ ส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
3) ประชาคมหมู่บ้าน เช่น กลุ่มพลังมวลชน เช่น อส. อสม. สสชบ. ผู้นำท้องถิ่น พระ กม. อพป อปพร.

10. ตามคำสั่ง 141/2541 ในระดับจังหวัด ใครเป็นหัวหน้าฝ่ายป้องกันยาเสพติด
ตอบ ปลัดจังหวัด

11. ศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ใด
ตอบ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) บริเวณสวนรื่นฤดี กรุงเทพฯ
12. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (คชช.) เกิดขึ้นเมื่อใด
ตอบ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (คชช.) เกิดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ในยุค นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี
13. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (คชช.) มีผู้ใดเป็นประธานกรรมการ
ตอบ รมว.มหาดไทย
14. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (คชช.) มีผู้ใดเป็นเลขานุการ
ตอบ อธิบดีกรมการปกครอง
15. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตั้งอยู่ที่ใด
ตอบ ตั้งอยู่ที่อาคารสุวัทนา สำนักประสานงานมวลชน กรมการปกครอง วังสวนสุนันทา กรุงเทพฯ


16. คณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนระดับจังหวัด (อ.คชช.จ.) มีภารกิจและหน้าที่อย่างไร
ตอบ 1) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ปฏิบัติตามมติ คชช.
2) เป็นหน่วยประสานงานด้านข้อมูล และปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของหน่วยเหนือและหน่วยรอง
3) เป็นหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) เป็นหน่วยสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ
5) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีกับองค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป
6) ติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ได้ข้อยุติอย่างต่อเนื่อง
7) รางานสถานการณ์ และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาให้หน่วยเหนือทราบ

17. ผู้ใดเป็นประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนระดับจังหวัด
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

18. ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมี่อวันที่ 25 สิงหาคม 2541 มีลักษณะอย่างไร
ตอบ มี 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาขนด้วยยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก ภายใต้ระบบ “ประชารัฐ”
2) ใช้ระบบคณะกรรมการพหุภาคี ในส่วนภูมิภาค (ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด และท้องถิ่น)
3) ช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือในรูปกลุ่ม / ชุมชน
4) จัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ โดยหน่วยงานของรัฐ
5) ให้รัฐบาลเร่งจัดตั้งศาลปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ

19. กรณีราษฎรบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน เกิดขึ้นที่จังหวัดใด
ตอบ ขอนแก่น

20. กรณีการชุมนุมคัดค้านการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน บ่อนอกเกิดขึ้นที่จังหวัดใด
ตอบ ประจวบคีรีขันธ์

21. กรณีการชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังความร้อนถ่านหิน ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ คชช. มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
ตอบ จัดให้มีการทำ “ ประชาพิจารณ์” เพื่อให้ได้ข้อยุติดที่เหมาะสม

ขั้นตอนการดำเนินงานประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด ของอำเภอ มี 9 ขั้นตอน คือ

1) สร้างกระแสสังคมต่อต้านยาเสพติด
2) สร้างพลังแนวร่วมภาคราชการ
3) สร้างพลังแนวร่วมภาคเอกชน
4) วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหายาเสพติด กำหนดพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
5) ผนึกกำลังราษฎร์ – รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในลักษณะพหุภาคี
6) เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพชุมชนในหมู่บ้าน
7) ประสานแผนปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปราบปรามและฝ่ายบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
9) ประชาคมหมู่บ้าน แสดงประชามติ ประกาศเป็น “หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด”

- หมู่บ้านที่มีความรุนแรงในปัญหายาเสพติดระดับ “ปานกลาง” คือมีผู้ค้า /มีผู้เสพ 16 – 30 คน
Posted by :ด้ามเสียม
วัน/เวลา :28/9/2554 19:12:01
ใครรู้ข่าวการสอบปลัดอำเภอรบกวนเพื่อน ๆ ช่วยแจ้งความคืบหน้าด้วยครับเจ้านาย
Posted by :น่ะ
วัน/เวลา :28/9/2554 19:22:37
ต้นปี 55 เปิดชัวร์ครับ
Posted by :คีตา
วัน/เวลา :30/9/2554 11:57:05
วันนี้ (๓๐ ก.ย.๕๔) คำสั่งแต่งตั้งย้ายนายอำเภอ(อำนวยการสูง และ อำนวยการต้น)ก็ออกแล้ว ต่อไปคงเป็นทีของ ปลัดอำเภอ ชำนาญการพิเศษ ตามด้วยคำสั่งย้ายปลัดอำเภอ/เสมียนตรา จากนั้นอาจจะเป็นขั้นตอนของการเปิดสอบก็ได้...คอยจับตาดูให้ดีครับ
Posted by :ราชสีห์ ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน
วัน/เวลา :30/9/2554 22:23:25
ขณะนี้กรมขออัตรากำลัง ปลัดอำเภอ ไปยัง ก.พ. จำนวน อำเภอละ 1 คน รวม 878 และ จังหวัดละ 1 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 900 กว่าๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอบสวนคดีอาญา 19 ฉบับ แต่ ก.พ.ให้เราใช้อัตราที่ว่างก่อน ประมาณ 200 ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า ปลัดอำเภอน่าจะเปิดสอบประมาณ ต้นปี 2555 แน่นอนครับ
Posted by :คีตา
วัน/เวลา :11/10/2554 8:34:05
โปรดเกล้าฯ ตั้งอธิบดีกรมการปกครอง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

หน้า ๑๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสุกิจ เจริญรัตนกุล ข้าราชการพลเรือนสามัญ
พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
Posted by :สิงห์ผยอง
วัน/เวลา :19/10/2554 8:40:08
วันนี้(26 ต.ค.54) ท่านอธิบดีกรมการปกครองคนใหม่ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนของกรมการปกครอง และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ ปค. หวังว่าหลังจากนี้การโยกย้ายภายในกรม ฯ และการสอบในระดับต่าง ๆ ของกรมการปกครอง คงจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้
Posted by :เที่ยวบินสูง
วัน/เวลา :26/10/2554 13:09:37
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

ไม่มีการให้ใด ๆ ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ปัญญา    
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com

ผู้บริหาร / คณาจารย์
ทำเนียบศิษย์คนเก่ง
ภาพนายสิบตำรวจ 56-57
รวมภาพคอร์สท้องถิ่น 1-2
รวมภาพปลัดอำเภอ 55
รวมภาพคอร์ส ก.พ.55-56
ประมวลภาพคอร์ส นสต.55
คมคำ สู่ความสำเร็จ
ติดต่อเรา
ปณิธานที่หาญมุ่ง
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Co10.us โพสฟรี โปรโมทเว็บ
WEB LINK
ลิงค์หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
สาระความรู้/คนหางาน
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
jobs.narak.com
jobmatching
วิชาการ.คอม
จัดหางานจังหวัดอุบลฯ
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
คนหางาน จ.อุบลฯ
perdsorb.com
หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
บางกอกโพสต์
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
หน่วยงานภายในจ.อุบลราชธานี
ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์
ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์
อบจ.อุบลราชธานี
ม.อุบลราชธานี
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
กองบิน 21
guideubon.com