แผนที่ / เส้นทางไป Keys Success
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
กระทู้เก็บเกร็ดข้อสอบปลัดอำเภอ (2)
(Reader : 22712)
ถาม ห้ามบุคคลที่มีอายุเท่าใดทำการเรี่ยไร

ตอบ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
Posted by : นายข้าวเหนียววัน/เวลา : 22/2/2554 18:47:45
ถาม...
การกู้ยืมเงินจำนวนเท่าไรต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญ จึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ ?
ก.กู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
ข.กู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป

ช่วยตอบด้วยจ่ะ
Posted by :ปปป.ปึกแป้นปีก
วัน/เวลา :22/2/2554 23:19:51
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2548) มาตรา 653 บัญญัติว่า การกู้ยืมเงิน กว่า สองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

เพิ่มเติม

หลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ ผู้กู้ต้องลงลายมือชื่อในหนังสือนั้นด้วย ลายมือชื่ออาจเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ได้ มาตรา 653 บังคับให้มีหลักฐานลงลายมือชื่อผู้กู้เท่านั้น มิได้บังคับให้ผู้ให้กู้ต้องลงลายมือชื่อด้วย ดังนั้นแม้ลายมือชื่อผู้ให้กู้เป็นลายมือชื่อปลอม แต่ลายมือชื่อผู้กู้แท้จริง สัญญากู้ฉบับนั้นใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้

และในการลงลายมือชื่อของ ผู้กู้ นั้น

การลงลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อด้วยภาษาใดๆก็ได้
แต่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจลงลายมือชื่อ แทนกันได้ แม้เจ้าของลายมือชื่อจะได้ ยินยอมหรืออนุญาต ก็ตาม (ฎ1526/2525)

Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :23/2/2554 9:51:51
ถาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ปัจจุบันแก้ไขเป็นฉบับที่เท่าใด

ตอบ ฉบับที่ 12 (ประกาศในราชกิจ ฯ 30 ธ.ค.52 ใช้บังคับ 31 ธ.ค.52)

มีเนื้อหาสาระว่า

"การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำมิได้ "
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :23/2/2554 10:01:34
ถาม แพที่มีเรือลากจูงโดยมีลักษณะคล้ายแพเธคเคลื่อนที่ ไม่ได้จอดประจำอยู่กับที่ โดยมีการลากจูงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นครั้งคราวตามแต่นักท่องเที่ยวจะใช้บริการไม่ได้ทำเป็นปกติธุระ มีการจัดแสงสีเสียงหรืออุปกรณ์อื่นใด มีการเปิดเพลงให้นักท่องเที่ยวได้เต้น ได้รำกัน พร้อมทั้งมีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย ถือเป็นสถานบริการหรือไม่ อย่างไร

(เดี๋ยวกลับมาตอบครับ )
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :23/2/2554 12:20:15
ตอบ ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่กระทรวงมหาดไทย หารือแนวทางปฏิบัติไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งสรุปความได้ว่า

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ไม่ได้บัญญัติความหมายของคำว่า "สถานที่" ไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณามาตราอื่นประกอบ ได้แก่ การกำหนดหลักเกณฑ์ของที่ตั้งสถานบริการที่จะต้องไม่อยู้ใกล้ วัด โรงเรียน หรือโรงพยาบาล จะเห็นได้ว่าโดยสภาพแล้วมุ่งประสงค์ใช้บังคับการสถานบริการที่มีสถานที่แน่นอน ประกอบกับบทบัญญัติที่กำหนดโทษทางอาญาไว้ให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายสถานบริการ จึงต้องมีการตีความตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่อาจขยายความคำว่า "สถานที่" ให้รวมถึงยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ ที่เคลื่อนที่ไปมาได้

ดังนั้น แพที่มีเรือลากจูงโดยมีลักษณะคล้ายแพเธคเคลื่อนที่ ไม่ได้จอดประจำอยู่กับที่ และมีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอื่นบริการ แต่ไม่มีสถานที่แน่นอน จึงไม่ใช่สถานบริการภายใต้บังคับ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แต่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น
เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. การสาธารณสุข
เป็นต้น
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :23/2/2554 16:14:48
ตอนนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔)ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ คลอดแล้วครับ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2554 ที่ผ่านมา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/010/58.PDF

Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :23/2/2554 17:28:47
ถาม คำว่า "พนักงานเจ้าหน้าที่" ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และ "พนักงานเจ้าหน้าที่"ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มีความแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ "พนักงานเจ้าหน้าที่" ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
1.ในเขต กทม หมายถึง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
2. ในจังหวัดอื่น หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วน "พนักงานเจ้าหน้าที่" ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 หมายความว่า ผู้ซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้โดยแต่งตั้งจาก
1. ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตร ขึ้นไป หรือ
2. ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับสาม ขึ้นไป หรือ
3. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสามขึ้นไป
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :24/2/2554 13:39:16
เรื่องการร้องทุกข์

ขออนุญาตนำเสนอบางประเด็นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ดังนี้ครับ

1. การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจสอบสวนเท่านั้น ดังนั้น ผู้เสียหายจึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่อื่นก็ถือว่าเป็นการร้องทุกข์โดยชอบ ( ฎีกา ๒๙๗๔/๒๕๑๖ )
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ จึงไม่มีอำนาจรับคำร้องทุกข์ ( ฎีกา ๑๒๒๖/๒๕๐๓ )
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :24/2/2554 15:23:47
ถาม ใบอนุญาตค้าของเก่าโอนให้แก่กันได้หรือไม่

ตอบ เป็นอนุญาตเฉพาะตัวโอนให้แก่กันไม่ได้ และสมบูรณ์เพียงวันที่ 31 ธันวาคมทุกปี
(ม.11)
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :24/2/2554 19:23:26
ถาม : วินัยและโทษทางวินัยของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายใดโดยอนุโลม
ตอบ : กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
Posted by :สายลมที่หวังดี
วัน/เวลา :24/2/2554 20:26:41
ถาม หน่วยงานใดที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์

ตอบ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ม.14 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน)
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :25/2/2554 9:03:21
ถาม ก.พ.ค. ย่อมาจาก ......

ตอบ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

มีเลขาธิการ ก.พ.เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.

Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :25/2/2554 13:25:29
ถาม การปรับเงินเดือนขั้นสูงต่ำของข้าราชการพลเรือนสามัญ จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

ตอบ พระราชกฤษฎีกา
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :28/2/2554 9:03:42
ถาม การจัดตั้ง ศาล จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

ตอบ พระราชบัญญัติ
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :28/2/2554 20:34:59
ถาม : ก่อนการชันสูตรพลิกศพ ผู้มีหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่อื่นให้ไปชันสูตรพลิกศพคือใคร
ตอบ : พนักงานสอบสวน(ตำรวจ)
Posted by :สายลมที่หวังดี
วัน/เวลา :1/3/2554 9:54:33
ถาม การลดโทษกรณีทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง ห้ามไม่ให้ลดโทษต่ำกว่าโทษใด

ตอบ ห้ามมิให้ลดโทษกรณีทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงต่ำกว่าโทษปลดออก (ม.97)
Posted by : นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :2/3/2554 14:11:49
ถาม : ผู้เยาว์สามารถทำพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุเท่าใด
ตอบ : 15 ปี
Posted by :สายลมที่หวังดี
วัน/เวลา :3/3/2554 21:50:20
ถาม ใครเป็นผู้แต่งตั้ง "ว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน"

ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง (ม.24)
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :4/3/2554 13:11:49
ถาม : ชั้นยศสูงสุดของสมาชิก อส.คือชั้นใด
ตอบ : นายหมู่ใหญ่
Posted by :สายลมที่หวังดี
วัน/เวลา :7/3/2554 20:51:44
ถาม : ชั้นยศชองสมาชิก อส.มีกี่ชั้นยศ
ตอบ : 4 ชั้นยศ
Posted by :สายลมที่หวังดี
วัน/เวลา :15/3/2554 7:38:33
ถาม การประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจะต้องได้รับโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท และมีโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :21/3/2554 13:53:41
ถาม การกำหนดเวลาเปิด-ปิดสถานบริการตราเป็นกฎหมายใด
ตอบ กฎกระทรวงมหาดไทย
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :23/3/2554 19:49:30
ถาม ตกลง ก.พ.ร.มีฐานะเป็นกรม หรือเปล่าครับ
Posted by :ว่าที่ ปอ.
วัน/เวลา :26/9/2554 9:33:37
ผมอนุมานคำถามว่า สำนักงาน ก.พ.ร. มีฐานะเป็นกรม หรือไม่ ? ใช่หรือไม่ครับ

จริง ๆ แล้วก่อนหน้านี้ สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ถ้าสังเกตเพิ่มเติมจะเห็นว่า พรบ.แผ่นดิน (ม.9 อนุ 2) บัญญัติ ให้ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม

ซึ่งเมื่อเราไปดู พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ฯ จะพบว่าส่วนราชการในสำนักนายก ฯ ที่เพิ่มขึ้นมา คือ สำนักงาน ก.พ.ร.
ดังนั้น ที่ถูกต้อง ก.พ.ร. ต้องมีฐานะเป็นกรมครับ ยังมีหลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่เว้นเป็นแต่คนในเองก็ตาม
ตอบ สนง.ก.พ.ร. มีฐานะเป็นกรมครับ
Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :26/9/2554 18:06:30
พรบ ควบคุมการขายทอดตลาด ฯ กรณีไม่ออกใบอนุญาตฯ หรือ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ขายทอดตลาดและค้าของเก่า จะต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน ครับ
10 วัน หรือ 15 วัน
Posted by :water
วัน/เวลา :25/10/2554 9:06:44
อุทธรณ์ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / ภายใน ๑๐ วัน
Posted by :สิงห์ผยอง
วัน/เวลา :25/10/2554 10:48:39
คุณสิงห์ผยอง ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ฉบับ 3 พ.ศ. 2548 ข้อ 5 กำหนดให้ยื่นภายใน 15 วัน ผมเลยยัง งงๆ อยู่ครับ กรุณาตอบอีกครั้งนะครับ
Posted by :water
วัน/เวลา :25/10/2554 12:16:08
ยืนยันตาม ตาม พ.ร.บ.ว่าภายใน 10 วัน แต่ระเบียบกำหนดว่าภายใน 15 วัน แสดงว่าระเบียบไปแย้งกับ พ.ร.บ. คงต้องถือตาม พ.ร.บ.ซึ่งเป็นกฎหมายดีกว่าครับ
แต่ยังงัยจะลองศึกษาดูอีกที คืบหน้ายังงัยจะแจ้งอีกครั้งครับ
Posted by :สิงห์ผยอง
วัน/เวลา :25/10/2554 15:04:52
นายทะเบียนกลาง ตามพ.ร.บ. ชื่อบุคคล คือใคร ครับ
Posted by :water
วัน/เวลา :25/10/2554 15:16:47
ตอบคุณ water
ในประเด็นการอุทธรณ์ กรณีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่ออกใบอนุญาตฯ หรือ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ขออนุญาตแยกพิจารณาเป็น ๒ กรณีดังนี้
๑. การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ฯ
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ๔๘

ตามแนวทางแรก พ.ร.บ. บัญญัติไว้ให้ยื่นคำร้องต่อเสนาบดีภายในสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าวคำสั่งของเจ้าพนักงานเป็นต้นไป

ข้อสังเกตในกรณีนี้
๑. การยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อเสนาบดี ซึ่งหลักการนี้แตกต่างไปจากการอุทธรณ์ตามวิปกครองในยุคปัจจุบัน
ที่จะต้องยื่นเจ้ากับหน้าที่ผู้ออกคำสั่งเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นได้พิจารณาอุทธรณ์ในชั้นแรก เพื่อเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ตามอำนาจหน้าที่ของตน หรือทบทวนทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หรือในแง่ความเหมาะสม

๒. ระยะเวลาการอุทธรณ์ ๑๐ วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับเป็นมาตราฐานกลาง
อย่างวิปกครองแล้วขัดกันเพราะวิปกครอง กำหนดระยะไว้เวลา ๑๕ วัน


ตามแนวทางที่สอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ๔๘

จริง ๆแล้ว ผู้ยกร่างกฎหมายคงไม่ยกร่างระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ขึ้นมาทั้งที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันขัด พ.ร.บ. ดังเช่น พ.ร.บ. บอก ๑๐ วัน แต่ระเบียบบอก ๑๕ วัน แต่คงเป็นการเล็งเห็นว่า ในการปฏิบัติงานควรเดินตามกฎหมายที่เป็นมาตราฐานกลางอย่างวิปกครอง ดังจะเห็นถ้อยคำในระเบียบว่า "หากผู้ขอใบอนุญาตต้องการอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง และข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย และยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว”

ข้อสังเกตในถ้อยความข้างต้น
๑. ระยะเวลาอุทธรณ์
๒. การยื่นอุทธรณ์

๑ และ ๒ อยู่บนพื้นฐานของหลักวิปกครอง
ดังนั้น ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลที่เป็นข้อสรุปว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่ง ฯ คือ ระยะเวลา ๑๕ วัน
หากข้อสอบถามตอบ ๑๕ วันครับ

Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :25/10/2554 21:26:50
ตอบคุณ water คำว่า นายทะเบียนกลาง เท่าที่หาเจอก็คือ ผู้ที่รัฐมนตรีฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทะเบียนกลาง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ชื่อบุคคลฯ ซึ่งน่าจะเป็นผู้ที่ดำรงแหน่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนทั่วไป ก็คือ ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง แต่ปัจจุบันใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์แล้ว การขอจดทะเบียนชื่อสกุล จึงไม่ต้องขออนุมัติจากนายทะเบียนกลาง เหมือนเดิมอีกแล้วครับ...
ผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยครับ
Posted by :สิงห์ผยอง
วัน/เวลา :26/10/2554 8:47:28
การแบ่งสายงานและความรับผิดชอบของรองอธิบดีกรมการปกครอง แบ่งออกเป็นกี่สายงาน มีอะไรบ้าง
Posted by :water
วัน/เวลา :1/11/2554 11:47:26
3 สายงานเท่ากับจำนวนรองอธิบดี
Posted by :คีตา
วัน/เวลา :1/11/2554 12:32:50
ถาม ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรับผิดชอบเขตตรวจราชการ มีทั้งหมดกี่คนครับ
ก. 12 คน
ข. 14 คน
ค. 17 คน
ง. 18 คน
Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :1/11/2554 16:24:03
17 คนครับ
Posted by :ป.น้อย แต่ไม่ทราบว่าถูกอะเปล่า ขอคำตอบที่ชัวด้วยครับ
วัน/เวลา :1/11/2554 20:27:07
12 ครับ
Posted by :ไม่ช่าย 12 คนหรอครับ
วัน/เวลา :1/11/2554 20:35:17
ข้อนี้ผมว่าเป็นข้อน่าสังเกต หากข้อสอบจะถามเกี่ยวกับเขตตรวจราชการกรมการปกครอง และตั้งใจจะหลอก !

เขตตรวจมี 18 เขต แต่มีบางคนควบมากกว่าเขต ฯ ก็กลายเป็นว่า เขตตรวจมี 18 เขต แต่ผู้ตรวจมี 12 คน ครับ ^^
Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :2/11/2554 9:24:29
คำถาม สำนักงานรัฐมนตรี มีฐานะเป็น กรม เช่นเดียวกับ สำนักงานปลัดกระทรวง และ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือเปล่าครับ (พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน) ถ้าไม่ใช่มีฐานะเป็นอะไร และเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าครับ
Posted by :water
วัน/เวลา :2/11/2554 16:47:42
ตอบคุณ water ครับ
๑. สำนักงานรัฐมนตรี มีฐานะเป็น กรม เช่นเดียวกับ สำนักงานปลัดกระทรวง ครับ (แม้สำนักงานรัฐมนตรีจะไม่ระบุใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน แต่หากเราสังเกตใน พ.ร.บ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จะเห็นว่ามีส่วนราชการที่เป็นสำนักงานรัฐมนตรี ติดอยู่ด้วยครับ นั่นเป็นหลักฐานบ่งบอกว่า สำนักงานรัฐมนตรี เป็นกรมครับ ดังที่เห็นตามชื่อ พรบ คือ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม )
๒. สำนักงานรัฐมนตรี และ สำนักงานปลัดกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย นั้น ไม่ได้สังกัดกลุ่มภารกิจใด
๓. สำนักงานรัฐมนตรี มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ สามารถเทียบเคียงได้ใน ม.๗ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ครับ
Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :3/11/2554 8:54:56
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคือใคร
ก ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ค ปลัดจังหวัด
ง ไม่มีข้อถูก
Posted by :water
วัน/เวลา :3/11/2554 18:16:46
ไม่มีข้อถูกครับ...เพราะคำถามนั่นแหละคือ คำตอบ
Posted by :เที่ยวบินสูง
วัน/เวลา :4/11/2554 8:16:15
ยืนยันตามคุณเที่ยวบินสูงครับ เพราะตอบไว้เยี่ยมแล้ว
Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :4/11/2554 12:01:12
อะไรไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมการปกครองในทศวรรษหน้า
1) การอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน
2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) การพัฒนางานกิจการชายแดน
4) การพัฒนาระบบงานทะเบียน
5) การสนับสนุนช่วยเหลือการเลือกตั้ง
Posted by :water
วัน/เวลา :1/12/2554 10:19:48
หัวหน้าส่วนราชการของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค คือ
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
2) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ
3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ
4) ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
5) ปลัดจังหวัด นายอำเภอ
Posted by :water
วัน/เวลา :1/12/2554 10:23:15
. ที่ทำการปกครองอำเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น
1) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร
2) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
3) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอำเภอ
4) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายท้องถิ่น
5) ไม่มีข้อใดถูก
ถ้าไม่มีข้อใดถูก จากคำถามแบ่งออกเป็น อะไรบ้างครับ
Posted by :water
วัน/เวลา :2/12/2554 12:25:45
ใครทราบคำตอบ ช่วยตอบคำถามให้ด้วยนะครับ
Posted by :water
วัน/เวลา :2/12/2554 12:28:00
ตอบ คุณ water

หลาย ๆ ข้อคำถามและการตั้งคำถามที่ผมติดตามคุณ water มานั้น เป็นประโยชน์ต่อผู้สอบมากครับ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการอ่านหนังสือที่แน่น กว้าง และมากพอสมควร

สำหรับคำถามขออนุญาตตอบ ดังนี้ (ยกเว้นข้อภารกิจหลักของกรมการปกครองครับ เนื่องจากคำตอบที่เหมาะสมที่สุดน่าจะรอวิสัยทัศน์ใหม่ของกรมการปกครองที่ชัดเจน)

๑. หัวหน้าส่วนราชการของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค คือ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ

๒.ที่ทำการปกครองอำเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น
๒.๑. กลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานปกครอง
๒.๒. ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
๒.๓. ฝ่ายทะเบียนและบัตร
๒.๔. ฝ่ายความมั่นคง

ผมเคย Post ในกระทู้ก่อนหน้าไว้แล้วว่า สน.สก. กำลังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของที่ทำการปกครองจังหวัด / อำเภอ ใหม่ รูปแบบเป็นอย่างไรยังไม่ทราบแน่ชัด ดังนั้นคำตอบข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับ ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :2/12/2554 15:14:58
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554

๑.การสอบสวนคดีอาญาตามกฎกระทรวงฯ ไม่ตัดอำนาจการสอบสวนของฝ่ายตำรวจขึ้นอยู่กับว่ามีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจ หากมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจสามารถใช้ดุลพินิจว่าจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองดำเนินการสอบสวนหรือไม่ ถ้าพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจมีดุลพินิจส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทำการสอบสวน ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองจะต้องเป็นผู้สอบสวนดำเนินคดี

๒.กฎกระทรวงนี้ไม่ได้กำหนดกรณีมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่สอบสวนของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองกับฝ่ายตำรวจไว้ เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า กรณีที่มีปัญหาว่าพนักงานสอบสวนฝ่ายใดจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
โดยในจังหวัดเดียวกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจชี้ขาด ถ้าในระหว่างหลายจังหวัดให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด เนื่องจากมาตรา ๒๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้แล้ว
Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :2/12/2554 15:47:35
ขอบคุณมากครับ นายดิน
Posted by :water
วัน/เวลา :4/12/2554 21:28:06
การหมั้นหรือการสมรสของผู้เยาว์(17 ปีบริบูรณ์) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง กรณีผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดา ต้องได้รับความยินยอมทั้งบิดาและมารดา ใช่ไหมครับ ถ้าใช่
กรณีที่ 1 ถ้าบิดาบวชเป็นพระ หรือ
กรณีที่ 2 บิดา หรือ มารดา หรือทั้ง 2 คน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนั้น ผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล ในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 หรือไม่ อย่างไรครับ
Posted by :water
วัน/เวลา :13/12/2554 15:43:32
ตอบ คุณ water ครับ
เงื่อนไขแห่งความยินยอมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการ "หมั้น" หรือ "การสมรส" หากผู้เยาว์ทำการฝ่าฝืนย่อมมีผล เป็น "โมฆียะ" ครับ จะสมบูรณ์เมื่อมีการเพิกถอนจากศาล ดังนั้นแม้ว่าไม่ได้รับความยินยอมจากบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง ย่อมใช้ได้อยู่ (จนกว่าจะถูกเพิกถอน)

กรณีการได้รับความยินยอม
๑.การให้ความยินยอมให้แล้วถอนคืนไม่ได้
๒.กรณีบิดาบวชเป็นพระ (ผมไม่แน่ชัดว่าในทางปฏิบัตินั้นมีแนวปฏิบัติ/ข้อสั่งการเช่นใด) ประมวลกฎหมายแพ่ง ฯ บัญญัติให้การสมรสของผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและมาดา กรณีมีทั้งบิดาและมารดานั่นหมายความว่า การบวชไม่ทำให้ความเป็นบิดาและบุตรขาดจากกัน อีกทั้งพระเป็นบุคคลย่อมสิทธิ หน้าที่ตามกฏหมาย ดังนั้น แม้บิดาบวชเป็นพระก็ย่อมต้องได้รับความยินยอมจากบิดาที่เป็นพระด้วย (สิ่งเหล่านี้เทียบเคียงจาก คำพิพากษาศาลฎีกา 3773/2538 ที่พระสามารถเอาเงินให้คนอื่นยืมได้ ทำสัญญากันได้โดยถูกต้องตามกฏหมาย และฟ้องต่อศาลได้)

๒.บิดา-มารดา คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

ตามหลักทั่วไป ถือว่าคนเสมือนไร้ความสามารถมีความสามารถเป็นหลัก ความไม่สามารถหรือหย่อนความสามารถเป็นข้อยกเว้น คือคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมได้ทุกอย่าง (ยกเว้นนิติกรรมบางประเภทที่กำหนดไว้ในมาตรา 34 แห่ง ปพพ ถ้าคนเสมือนไร้ความสามารถจะทำนิติกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์เสียก่อน มิฉะนั้นแล้ว
นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ ส่วนตัวผู้พิทักษ์ก็คงมีอำนาจเพียงให้ความยินยอมเท่านั้น จะกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถไม่ได้)

ดังนั้นเมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าบิดา-มารดาคนเสมือนไร้ความสามารถกระทำไปแล้วไม่เป็นไปใน
ทางเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว
ก็สามารถให้ความยินยอมได้
Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :28/12/2554 20:16:33
บัดนี้ กรมการปกครองได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์กรมการปกครองประจำปี 2555-2558 อย่างเป็นทางการแล้วครับ

วิสัยทัศน์ใหม่ของกรมการปกครอง คือ
" เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน "

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมสร้างความสงบสุขและการอำนวยความเป็นธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาการให้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากร

ผมอัพโหลดไม่ขึ้น แต่ติดตามได้ที่หน้าเวบ ฯ กรมการปกครองครับ

ลืมบอกไปครับ ! นี่คือข้อสอบ ๑ ข้อ
Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :28/12/2554 20:32:39
เมื่อวิสัยทัศน์เปลี่ยนแล้วพันธกิจไม่เปลี่ยนตามเหรอครับ
Posted by :UK Keys one 54
วัน/เวลา :18/1/2555 14:01:38
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เปลี่ยนหมดครับ...รายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จะย้ำอีกครั้งครับ
Posted by :keys success
วัน/เวลา :18/1/2555 14:53:17
ถาม กรณีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ตอบ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ครับ
Posted by :นายข้าวเหนียว
วัน/เวลา :7/2/2555 20:04:45
๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครับ (อย่างที่หลายท่านทราบกัน)ปี ๒๕๕๕ นี้ครบรอบ ปีที่ ๕๘ ตามแนวคิด
"อส กองกำลังหลักของมหาดไทย ในการรับใช้ประเทศชาติและประชาชน"
Posted by :นายดิน
วัน/เวลา :9/2/2555 19:58:09
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

ไม่มีการให้ใด ๆ ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ปัญญา    
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com

ผู้บริหาร / คณาจารย์
ทำเนียบศิษย์คนเก่ง
ภาพนายสิบตำรวจ 56-57
รวมภาพคอร์สท้องถิ่น 1-2
รวมภาพปลัดอำเภอ 55
รวมภาพคอร์ส ก.พ.55-56
ประมวลภาพคอร์ส นสต.55
คมคำ สู่ความสำเร็จ
ติดต่อเรา
ปณิธานที่หาญมุ่ง
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Co10.us โพสฟรี โปรโมทเว็บ
WEB LINK
ลิงค์หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
สาระความรู้/คนหางาน
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
jobs.narak.com
jobmatching
วิชาการ.คอม
จัดหางานจังหวัดอุบลฯ
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
คนหางาน จ.อุบลฯ
perdsorb.com
หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
บางกอกโพสต์
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
หน่วยงานภายในจ.อุบลราชธานี
ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์
ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์
อบจ.อุบลราชธานี
ม.อุบลราชธานี
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
กองบิน 21
guideubon.com